นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                             

                  ประกาศวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
                                  ที่ 005/2564
     เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564
         

          โดยที่วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางมีการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรนักศึกษา ผู้รับบริการ และบุคคลอื่น เพื่อการดำเนินงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัย จึงเป็นการสมควรที่วิทยาลัยจะกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน
          อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 อธิการบดีจึงกำหนด นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1 ในประกาศนี้
          ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการ และผู้เข้าร่วมการวิจัย แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
          ข้อ 2 การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของวิทยาลัย จะต้องสอดคล้องกับ หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้
          (1) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
          (2) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่วิทยาลัยกำหนดและไม่นำไปใช้หรือเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น
          (3) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เกี่ยวข้อง และเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
          (4) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและดำเนินการให้ข้อมูลเป็น ปัจจุบันในกรณีที่จำเป็น
          (5) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็น
          (6) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูลที่เหมาะสม
          ข้อ 3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่วิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย จะต้องเป็นไปเพื่อการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ของวิทยาลัยในภาระหน้าที่ด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตาม บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
          ข้อ 4 ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยวิทยาลัยถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีอำนาจ หน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และทุกส่วนงานของวิทยาลัยจึงต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
          ข้อ 5 การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินงานของวิทยาลัย จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม เว้นแต่จะได้แจ้ง วัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้
          ข้อ 6 วิทยาลัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินงานของวิทยาลัยได้เท่าที่จำเป็นตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่จำเป็นและเหมาะสม ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย
          ข้อ 7 ในกรณีที่วิทยาลัยขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ และในการขอความยินยอม วิทยาลัยจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ ของการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วยและการขอความยินยอมนั้น ต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจนมีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่ายและไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าวในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล วิทยาลัยต้องคำนึงอย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม ทั้งนี้ ในการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆของวิทยาลัยต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้เสียเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่ายเช่นเดียวกับการให้ความยินยอม เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิ์ในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด วิทยาลัยต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น
          ข้อ 8 ในการขอความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ การถอนความยินยอมของบุคคลดังกล่าว วิทยาลัยจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลบัญญัติ
          ข้อ 9 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินงานของวิทยาลัย วิทยาลัยจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบรายละเอียดตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึง รายละเอียดนั้นอยู่แล้ว
          ข้อ 10 วิทยาลัยจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
          ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิทยาลัยและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลวิทยาลัยอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น ทั้งในและต่างประเทศ ที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว วิทยาลัยจะดำเนินการให้บุคคล เหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่
วิทยาลัยกำหนด หรือโดยปราศจากอำนาจหรือโดย มิชอบ
          ข้อ 12 ในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ วิทยาลัยจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลที่เพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
          ข้อ 13 วิทยาลัยจะต้องจัดให้มีช่องทางและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงสิทธิดังต่อไปนี้
          (1) สิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และสถานที่ทำการของวิทยาลัย
          (2) ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ในกรณีที่วิทยาลัยได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งสิทธิขอให้วิทยาลัยส่งหรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการ อัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่วิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
          (3) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
          (4) ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
          (5) ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
          (6) ขอเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีเป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ
          ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย
          ข้อ 14 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วิทยาลัยและส่วนงานต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
          ข้อ 15 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนงานจะต้องแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวให้วิทยาลัย และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของวิทยาลัยทราบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่วิทยาลัยประกาศกำหนด และวิทยาลัยจะต้องดำเนินการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว แก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แล้วแต่กรณีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
          ข้อ 16 วิทยาลัยจะต้องให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือมีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
          ข้อ 17 ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาทุกระดับของส่วนงานภายในวิทยาลัยจะต้องให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ตลอดจนนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่วิทยาลัยกำหนดขึ้นตามประกาศนี้ วิทยาลัยและส่วนงานมีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยหรือ ส่วนงานปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรการตามวรรคหนึ่ง
          ข้อ 18 วิทยาลัยอาจจัดให้มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่วิทยาลัยกำหนด
          ข้อ 19 ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยและส่วนงาน มีหน้าที่เตรียมการเพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยและส่วนงาน สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกำหนดเวลาที่บทบัญญัติดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับและมีหน้าที่กำกับดูแลและดำเนินการให้การดำเนินงานหลังจากนั้น เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศ
          ข้อ 20 การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของประกาศนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศ ที่วิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

นโยบายการใช้คุกกี้ (COOKIES POLICY)

 1. คุกกี้ (Cookies) คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งเป็นไฟล์ที่เว็บไซส์ต่างๆที่ท่านเข้าชมสร้างขึ้น ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน ลงบนบราวเซอร์ของท่านเมื่อเข้าไปในเว็บ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจุดประสงค์หลักก็คือการทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ที่เว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลแบบฟอร์มที่เคยกรอก ข้อมูลที่บันทึกว่าเคยมีการเข้ามาที่เว็บแห่งนี้ ข้อมูลการตั้งค่าต่างๆ ของเว็บไซต์ รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น
 2. ประโยชน์ของคุกกี้ คุกกี้จะบอกให้ ทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในบริการของกลุ่มต่างๆ เพื่อที่จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น โดยอิงจากสิ่งที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น
 3. การใช้งานคุกกี้ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มายังเว็บเบราว์เซอร์ และถูกส่งกลับมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุกๆ ครั้งที่เว็บเบราว์เซอร์ร้องขอข้อมูล โดยปกติแล้วคุกกี้จะถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กๆ ไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถจดจำสถานะการใช้งานของเว็บเบราว์เซอร์ที่มีต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงถึงการใช้คุกกี้ คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของท่าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภทพิกเซลแท็ก เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น และเมื่อท่านยอมรับการใช้คุกกี้ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางจะจัดเก็บคุกกี้ของท่านไว้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

         3.1 คุกกี้เพื่อการให้บริการ คุกกี้เพื่อการให้บริการจะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน

         3.2 คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการให้รับรู้จำนวนผู้เยี่ยมชม และให้ทราบถึงความสนใจของท่าน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ โดยจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการนำเสนอและพัฒนาสินค้าหรือบริการ ให้ตรงกับความสนใจของท่านต่อไป

         3.3 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์(Analytical/Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้สามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีท่านภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของวิทยาลัยฯ

                ตัวอย่าง การอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ คือช่วยจำสถานะของการใช้บริการ เช่น ภาษาที่เลือกใช้ , ช่วยจำคำตอบที่ท่านเคยตอบไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องตอบคำถามเดิมซ้ำอีกให้บริการ LiveChat บนเว็บไซต์ ให้บริการฟังก์ชัน Social Media Sharing ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่สนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

 1. การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies) เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการในการใช้เว็บไซต์วิทยาลัยฯ จึงมีการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics , Facebook Analytics , Facebook เป็นต้น
 2. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้ ท่านสามารถเลือกที่จะปฏิเสธหรือสกัดกั้นคุกกี้ทั้งหมดหรือคุกกี้บางประเภทที่เว็บไซต์กำหนดไว้ให้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต และสามารถเปลี่ยนความต้องการของท่านบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ท่านได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ ท่านอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ หากว่าท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้ ท่านก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้.

     6. ติดต่อวิทยาลัย

         วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง  เลขที่ 173 / 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลชมพู  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100  โทร. 054- 811603,  มือถือ : 093-1369236

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการให้บริการ

  คุกกี้เพื่อการให้บริการจะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน

บันทึกการตั้งค่า