สัมมนาวิชาการ

ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Zhongshan Polytecnic, สาธารณรัฐประชาชนจีน

ASEAN Digital Startup Competition Orientation

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรม “ASEAN Digital Startup Competition Orientation”
จัดโดย บริษัท General Electric (Thailand) ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร

Victoria University College (Myanmar)

โครงการแลกเปลี่ยนระหว่าง Victoria University College (Myanmar)
สาขา Information Techology และ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมกับ LCCT ระหว่างวันที่ 4-15 กันยายน 2560
at The International Education Institute IEI

การอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2

อ.ชัยวัฒน์ สมศรี คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์จาก คณะบัญชี คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี LIT เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 18-19 สิงหาคม 2555 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 2 ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

1 2 3
Scroll Up