ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีร่วมจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะและซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะต่อไป

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรอบปีการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 ภาษาจีน-อังกฤษ

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม!! มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา2562 สายสัมพันธ์ช่อราชพฤกษ์ ครั้งที่ 16

กำหนดการจัดอบรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562“บัณฑิตพรีเมี่ยม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง รุ่นที่ 1”27 พฤษภาคม 2562ณ สถาบันศูนย์การศึกษาปัญญาภิวัฒน์ลำปาง

1 2 3 4 5 10
Scroll Up