ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีร่วมจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะและซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะต่อไป

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรอบปีการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

1 2 3 8
Scroll Up