กิจกรรมวิทยาลัย

รับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ช่อราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2562 LIT New Gen2

รับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ช่อราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2562 LIT NeGen2 คนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ยาเสพติดและกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ผูกข้อมือรับขวัญช่อราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562

บัณฑิตพรีเมี่ยม เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประสบการณ์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นักศึกษา บัณฑิตพรีเมี่ยม เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประสบการณ์ หลักสูตรมาตรฐานพนักงานร้าน ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College, Myanmar

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางและLCCT ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College, Myanmar สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 31 คน เพื่อเรียนรู้ทักษะด้านวิศกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 – 14 พฤศจิกายน 2561

หลักสูตรบัญชีจัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงินและใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรบัญชีจัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงินและใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่อธุรกิจภาคบริการ นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ ในวันที่ 3 พ.ย. 2561 เวลา 8.30-17.30 น.ห้อง Auditorium วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์การจัดอบรม คือ
1. เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
2. เพื่อการแจ้งข่าวสารและพัฒนาความรู้ด้านบัญชีและภาษีกับศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บุคคลทั่วไป นักศึกษาบัญชีจาก LCCT และนักศึกษาบัญชีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางและศิลย์เก่า

เปิดอบรม “การวิเคราะห์งบการเงิน และใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่อธุรกิจภาคบริการ”

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเปิดรับสมัครอบรมภายใต้หัวข้อ
“การวิเคราะห์งบการเงินและใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่อธุรกิจภาคบริการ”

1 2 3 4 5 14
Scroll Up