LIT Admin

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการพิจารณารับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (LIT) และคณะผู้บริหารวิทยาลัย ประชุมคณาจารย์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีร่วมจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะและซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะต่อไป

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรอบปีการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าป่า ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา ปี2562 ได้จัดกิจกรรมการทำขนมเทียน ทำบุญต้นผ้าป่า พร้อมกันร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าป่า

1 2 3 4 5 19
Scroll Up