LIT Admin

หลักสูตรบัญชีจัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงินและใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรบัญชีจัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงินและใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่อธุรกิจภาคบริการ นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ ในวันที่ 3 พ.ย. 2561 เวลา 8.30-17.30 น.ห้อง Auditorium วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์การจัดอบรม คือ
1. เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
2. เพื่อการแจ้งข่าวสารและพัฒนาความรู้ด้านบัญชีและภาษีกับศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บุคคลทั่วไป นักศึกษาบัญชีจาก LCCT และนักศึกษาบัญชีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางและศิลย์เก่า

เปิดอบรม “การวิเคราะห์งบการเงิน และใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่อธุรกิจภาคบริการ”

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเปิดรับสมัครอบรมภายใต้หัวข้อ
“การวิเคราะห์งบการเงินและใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่อธุรกิจภาคบริการ”

เปิดบ้านต้อนรับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดี ได้ต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา
มาเยี่ยมชมวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ศูนย์กรุงเทพ และพบกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งพบผู้บริหาร และคณาจารย์

1 2 3 4 5 15
Scroll Up