LIT Admin

พิธีลงนามความร่วมมือและทำบันทึกข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ จึงได้ร่วมมือบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯในการผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพให้สามารถรองรับธุรกิจด้านการค้าปลีก ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

การประชุมโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตพรีเมี่ยม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมต้อนรับ
คณะผู้บริหารจาก จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ในการประชุมโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตพรีเมี่ยม

ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Zhongshan Polytecnic, สาธารณรัฐประชาชนจีน

รับสมัครอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5 (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน)

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รับสมัครอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5 (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน)

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College, Myanmar

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางและLCCT ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College, Myanmar สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 31 คน เพื่อเรียนรู้ทักษะด้านวิศกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 – 14 พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 15
Scroll Up