LIT Admin

ขอเชิญมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิต

ขอเชิญมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.นิมิตร จิวะสันติการ โดยประธานในพิธี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

พิธีลงนามความร่วมมือและทำบันทึกข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ จึงได้ร่วมมือบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯในการผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพให้สามารถรองรับธุรกิจด้านการค้าปลีก ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

การประชุมโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตพรีเมี่ยม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมต้อนรับ
คณะผู้บริหารจาก จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ในการประชุมโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตพรีเมี่ยม

ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Zhongshan Polytecnic, สาธารณรัฐประชาชนจีน

1 2 3 15
Scroll Up