LIT Admin

การประชุมโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตพรีเมี่ยม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมต้อนรับ
คณะผู้บริหารจาก จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ในการประชุมโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตพรีเมี่ยม

ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Zhongshan Polytecnic, สาธารณรัฐประชาชนจีน

รับสมัครอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5 (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน)

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รับสมัครอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5 (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน)

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College, Myanmar

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางและLCCT ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College, Myanmar สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 31 คน เพื่อเรียนรู้ทักษะด้านวิศกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 – 14 พฤศจิกายน 2561

หลักสูตรบัญชีจัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงินและใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรบัญชีจัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงินและใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่อธุรกิจภาคบริการ นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ ในวันที่ 3 พ.ย. 2561 เวลา 8.30-17.30 น.ห้อง Auditorium วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์การจัดอบรม คือ
1. เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
2. เพื่อการแจ้งข่าวสารและพัฒนาความรู้ด้านบัญชีและภาษีกับศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บุคคลทั่วไป นักศึกษาบัญชีจาก LCCT และนักศึกษาบัญชีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางและศิลย์เก่า

1 2 3 14
Scroll Up