LIT Admin

การนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง( LIT. )
ได้ส่งคณาจารย์ 3 ท่าน …
อาจารย์จินตนา จันเรือน ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
อาจารย์หัสยา วงค์วัน หัวหน้าสาขาวิชาพื้นฐาน
อาจารย์ดาวเดือน โลหิตปุระ

โครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่ สู่ คนไทยมีดี ”

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (LIT.)
ได้ส่งนักศึกษาจำนวน 2 คน
นายชลธี ศรีแก้ว ประธานสโมสรนักศึกษา
นายคฑาวุธ ใจสุดา รองประธานฯเป็นตัวแทนนักศึกษา

ประมวลภาพการอบรม/สัมมนา หัวข้อ “การอัพเดทมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2563 ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2564”

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้จัดการอบรม/สัมมนาหัวข้อ “การอัพเดทมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2563 ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2564” วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้อง8201 อาคารLIT 2004 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

นักศึกษาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะลำปางและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มิวเซียมลำปาง

#หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 🧑‍🎓👩‍🎓 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะลำปางและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มิวเซียมลำปาง(Museum Lampang) ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563

Young TH Leader & Innovator’s Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้ส่งนายชลธี ศรีแก้ว ประธานนักศึกษา ตัวแทนวิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Young TH Leader & Innovator’s Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่

1 2 3 27
Scroll Up