โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ในโครงการความร่วมมือของ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง จัดการเรียนการสอนมากกว่า 15 ปี เปิดการเรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรบัณฑิตพรีเมี่ยม ตามนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ ) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน ) เพื่อผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม มุ่งส่งเสริม หล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการและนวัตกร เรียนรู้การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการสร้างองค์ความรู้ และพร้อมที่จะทำงาน ในสถานประกอบการสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 4 ปี การจัดแผนการเรียนและการฝึกอาชีพ แบบ 3 : 3 เรียนภาคทฤษฏีที่วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง 3 เดือน และภาคปฏิบัติฝึกประสบการณ์ที่กำหนดให้ 3 เดือน/เทอม ตลอดระยะเวลา 4 ปี มีต้นแบบจากประเทศเยอรมันใช้แนวคิค Work-based learning (WBL.) คือการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการทำงานในสัดส่วนที่เท่ากัน แนวคิดดังกล่าว นำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนแบบบูรณาการทำงาน Work Integrated Learning (WIL.)การออกแบบให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่โลกเสมือนจริงในการทำงานครอบคลุมสมรรถนะครบถ้วน ทั้งความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ประสบการณ์ในวิชาชีพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ

บัณฑิตพรีเมี่ยม เรียนแล้วดีอย่างไร ?

 • หลักสูตรปริญญาตรีมาตรฐานสากล จากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
 • รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 • รับประกัน จบแล้วมีงานทำ
 • มีรายได้ระหว่างฝึกปฏิบัติ

หลักฐานการสมัครขอรับทุน “บัณฑิตพรีเมี่ยม”

 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนมารดา 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา, มารดา)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • วุฒิการศึกษาฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์

เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ (ช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

 • เบี้ยเลี้ยงการฝึกงาน (ตามอัตราแต่ละพื้นที่)
 • อาหาร, น้ำอัดลมดื่มฟรี
 • ค่าเดินทางปฏิบัติงาน (บางสาขา)
 • ที่พักฟรี (บางพื้นที่)
 • ประกันอุบัติเหตุ

รับประกันการมีงานทำหลังจบการศึกษาโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพกับโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม 100%

 • ศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้ทุกสาขา
 • เป็นผู้จัดการ
 • เป็นเจ้าของกิจการ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เติบโต ก้าวหน้าในสายงาน การตลาด ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุน และระดับบริหาร

เรียนฟรี มีรายได้ มีงานทำ 100%
สมัครเป็นบัณฑิตพรีเมี่ยม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
LAMPANG INTER-TECH COLLEGE
173/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054-811-603, 086-431-5803, 081-671-0408 โทรสาร : 054- 811-602อาจารย์มณัฐ เฮ่ประโคน line Id : Mnat1905
เว็บไซต์ : https://.lit.ac.th Facebook : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT

Scroll Up