ระดับปริญญาตรี เทียบโอน

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน

มุ่งมั่นสู่สถานศึกษาชั้นนำที่มีคุณภาพในจังหวัดลำปาง ให้น้องๆทุกคนทำตามความฝันดังใจที่ตั้งไว้ ก้าวไปด้วยกันกับเรา วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT กับหลักสูตรปริญญาตรีที่เพียบพร้อมด้วยทักษะแห่งภูมิปัญญา และทักษะแห่งมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

 สาขาวิชาการตลาด

 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)

 สาขาวิชาบัญชี ได้รับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีสายตรง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)

 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)

 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

Scroll Up