ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ระดับปริญญาตรี

มุ่งมั่นสู่สถานศึกษาชั้นนำที่มีคุณภาพในจังหวัดลำปาง ให้น้องๆทุกคนทำตามความฝันดังใจที่ตั้งไว้ ก้าวไปด้วยกันกับเรา วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT กับหลักสูตรปริญญาตรีที่เพียบพร้อมด้วยทักษะแห่งภูมิปัญญา และทักษะแห่งมืออาชีพ

คณะพาณิชยและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาการบัญชี

สาขาระบบสารสนเทศ

สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาบริหารธุรกิจ

 แขนงการตลาด

 แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 เอกงานเทคโนโลยีไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

 เอกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 เอกงานเทคโลยีการผลิต

 เอกงานเทคโนโลยียานยนต์

Scroll Up