ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ระดับปริญญาตรี

มุ่งมั่นสู่สถานศึกษาชั้นนำที่มีคุณภาพในจังหวัดลำปาง ให้น้องๆทุกคนทำตามความฝันดังใจที่ตั้งไว้ ก้าวไปด้วยกันกับเรา วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT กับหลักสูตรปริญญาตรีที่เพียบพร้อมด้วยทักษะแห่งภูมิปัญญา และทักษะแห่งมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
• หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ (ในความร่วมมือกับ CP ALL)

Scroll Up