เอกสารประกอบการสมัครเรียน

เอกสารและคุณสมบัติผู้สมัครเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ

  • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

  • สถาบันการศึกษาของผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

  • สำเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

Scroll Up