วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ที่เชี่ยวชาญวิชาชีพ สร้างสรรค์วัฒนธรรม

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตมืออาชีพที่พึงประสงค์

  2. การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

  3. การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

  4. การอนุรักษ์ ถ่ายทอดและฟืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคเหนือ

  5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

  6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา

เรียนรู้สู่ชีวิตที่ทันสมัยในโลกแห่งเทคโนโลยี

อัตลักษณ์

บัณฑิตมืออาชีพ

เอกลักษณ์

สถาบันผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญวิชาการและวิชาชีพ

Scroll Up