คณะอาจารย์ผู้สอน

LIT อาจารย์สรรค์ชัย มะโนเพรียว
อ.สรรค์ชัย มะโนเพรียว
อาจารย์ผู้สอน
LIT อาจารย์วราพร กลิ่นประสาท
อ.วราพร กลิ่นประสาท
อาจารย์ผู้สอน
LIT อาจารย์อรพินท์ นำมา
อ.อรพินท์ นำมา
อาจารย์ผู้สอน
LIT อาจารย์สุวภี กลีบบัว
อ.สุวภี กลีบบัว
อาจารย์ผู้สอน
LIT อาจารย์พิชชาพร รมย์นุกูล
อ.พิชชาพร รมย์นุกูล
อาจารย์ผู้สอน
LIT อาจารย์จิรนันท์ บุพพัณหสมัย
อ.จิรนันท์ บุพพัณหสมัย
อาจารย์ผู้สอน
LIT อาจารย์ญดารัตน์ อินทะขันธ์
อ.ญดารัตน์ อินทะขันธ์
อาจารย์ผู้สอน
LIT อาจารย์กุลวรรณ โสตถิกุล
อ.กุลวรรณ โสตถิกุล
อาจารย์ผู้สอน
LIT อาจารย์ณัฐพงษ์ ศรีใจวงศ์
อ.ณัฐพงษ์ ศรีใจวงศ์
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ปณิธาน ทาปลูก LIT
อ.ปณิธาน ทาปลูก
อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอนต่างประเทศ

LIT Mr. Nathan Dillon
Mr. Nathan Dillon
อาจารย์ผู้สอน
LIT Mr. Richard Rice
Mr. Richard Rice
อาจารย์ผู้สอน
LIT Mr.Janak Pandey
Mr.Janak Pandey
อาจารย์ผู้สอน