กรรมการสภาวิทยาลัย

LIT Teacher
ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว
นายกสภาวิทยาลัย
LIT Teacher
ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ
อุปนายกสภาวิทยาลัย
LIT Teacher
รศ.ดร.สุรชาติ  ณ หนองคาย
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
LIT Teacher
รศ.ดร.วรา  วราวิทย์
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
LIT Teacher
รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
LIT Teacher
รศ.อมรา  โกไศยกานนท์
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
LIT Teacher
ผศ.ปรีชา  อ่องอารี 
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
LIT Teacher
ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
LIT Teacher
ดร.วราภรณ์  สีหนาท
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
LIT ผศ.ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร
ผศ.ดร.จักรพันธ์  พรนิมิตร
กรรมการสภาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
LIT ดร.กรวิก พรนิมิตร
ดร.กรวิก พรนิมิตร
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการสภาวิทยาลัย
Scroll Up