คณะผู้บริหารวิทยาลัย

LIT ผศ.ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร
ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร
อธิการบดี
LIT ดร.กรวิก พรนิมิตร
ดร.กรวิก พรนิมิตร
รองอธิการบดี
LIT อาจารย์อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์
อ.อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
LIT อาจารย์ชัยวัฒน์ สมศรี
อ.ชัยวัฒน์ สมศรี
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ อนุกูล ศิริพันธ์ LIT
อ.อนุกูล ศิริพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
LIT อาจารย์พูนพัฒน์ ผดุงพงษ์
อ.พูนพัฒน์ ผดุงพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
LIT อาจารย์ทรายทอง เลิศเปียง
อ.ทรายทอง เลิศเปียง
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ
LIT อาจารย์จันทร์ขาว สายแปลง
อ.จันทร์ขาว สายแปลง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สุพรรณรัตน์ มาศรัตน์-LS
อ.สุพรรณรัตน์  มาศรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์นอกที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร
Scroll Up