คณะและหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน ประกอบด้วยคณะและสาขาวิชาดังนี้

คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ

 • สาขาการบัญชี
 • สาขาระบบสารสนเทศ
 • สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาบริหารธุรกิจ
  • แขนงการตลาด
  • แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เอกงานเทคโนโลยีไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
  • เอกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • เอกงานเทคโนโลยีการผลิต
  • เอกงานเทคโนโลยียานยนต์

ดูรายละเอียดหลักสูตรในปีการศึกษา 2562

คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Scroll Up