คณะและหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน ประกอบด้วยคณะและสาขาวิชาดังนี้

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

 • หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)
  • สาขาวิชาบัญชี ได้รับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีสายตรง
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

ดูรายละเอียดหลักสูตรในปีการศึกษา 2563

หลักสูตรปกติ และภาคสมทบ

Scroll Up