คณะและหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน ประกอบด้วยคณะและสาขาวิชาดังนี้

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (ในความร่วมมือกับ CP ALL)
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ดูรายละเอียดหลักสูตรในปีการศึกษา 2564

หลักสูตรปกติ และภาคสมทบ

Scroll Up