อบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี(CPD)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้จัดอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ภายใต้หัวข้อ “กรณีศึกษาแนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 19”

นับชั่วโมงบัญชีได้ 5.30 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น2 อาคาร LIT2004 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง บรรยายโดย อาจารย์ ดร.รัชกฤช นิธิธนภัทร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบัญชี และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ รองอธิการบดีกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ทำบัญชี นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทางคณะผู้จัดงานขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

#Tel: 054 811 1603
#Fanpage: วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

#สมัครเรียนปริญญาตรี #LIT
#วันแรกที่เรียนคือวันแรกที่มีงานทำ

ติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง