รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 ภาษาจีน-อังกฤษ

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม!! มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)

 

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม!!
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6
(ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562


วันสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ. โรงแรมสตาร์  จ.เชียงใหม่

วันชำระค่าลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562ตั้งแต่เวลา 08.00– 6.00 น.
ณ ห้องการเงิน อาคารวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางชั้น 1
หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเขลางค์นคร
เลขที่บัญชี 552-0-32120-5 ชื่อบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางหลักสูตรมัคคุเทศก์

การบรรยายภาคทฤษฏี  วันที่ 1 มิถุนายน  – วันที่ 15 กันยายน 2562เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์เวลา 9.00 – 19.00  น.

ฝึกปฎิบัตินอกสถานที่

• ทริป1   วันเสาร์ที่  29 มิถุนายน 2562

• ทริป2  วันเสาร์ที่ 11 - อาทิตย์ที่  12 สิงหาคม 2562

• ทริป3  วันศุกร์ที่  20 – วันเสาร์ที่  28 กันยายน 2562

การสอบจบ    วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562

การสอบซ่อม  วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2562

ค่าสมัครสอบ 500 บาท

ค่าลงทะเบียนเรียน 39,000 บาท

หลักฐานการสมัคร

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 ใบ- สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  • สำเนาวุฒิบัตร (ปวส. อนุปริญญาขึ้นไป) 3 ชุด

(กรณีจบจากต่างประเทศให้แนบสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก กพ.หรือกระทรวงศึกษาธิการ 3 ชุด)

  • ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด
  • สำเนาอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนแปลงนามสกุล

(หากมีผู้สมัครไม่ครบ 40 คนขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดอบรม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง  WWW.LIT.AC.TH

173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

• 097-9232948
• 088-7677082
• 088-2529987

โทร 054-8116034 Fax. 054-811-602

Scroll Up