กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา2562 สายสัมพันธ์ช่อราชพฤกษ์ ครั้งที่ 16

กิจกรรมปฐมนิเทศรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2562 สายสัมพันธ์ช่อราชพฤกษ์ ครั้งที่ 16

กำหนดการจัดอบรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
“บัณฑิตพรีเมี่ยม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง รุ่นที่ 1”
27 พฤษภาคม 2562
ณ สถาบันศูนย์การศึกษาปัญญาภิวัฒน์ลำปาง
_____________________________
✅กำหนดการประจำวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
 
• 08.00-08.30 น. : นักศึกษาลงทะเบียน
• 08.30-08.45 น. : ประธานกล่าวเปิดการอบรมและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่
• 08.45-11.50 น. : บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อม สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”โดย วิทยากร จาก บริษัท CP ALL จำกัด มหาชน
• 12.00-13.00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน
• 13.00-16.00 น. : บรรยายพิเศษต่อ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อม สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” โดย วิทยากร จาก บริษัท CP ALL จำกัด มหาชน
• 16.00 น. : ประธานในพิธีกล่าวปิดการอบรม และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- นักศึกษาใหม่ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบ เรียบร้อย
- อาจารย์ที่ปรึกษา และงานกิจการนักศึกษาพบปะนักศึกษาใหม่
_____________________________
 
กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
“บัณฑิตพรีเมี่ยม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง รุ่นที่ 1”
28 – 30 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม Auditorium ( 8201)
_____________________________
✅กำหนดการประจำวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
 
• 08.00 - 08.15 น. : นักศึกษาลงทะเบียน
• 08.15 - 10.00 น. : อธิการกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์
• 10.00 - 11.00 น.: บรรยายพิเศษ เรื่อง ยาเสพติดในสถานศึกษา รวมถึงข้อควรระวัง โทษต่อร่างกายและกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด โดยคุณกิตติ ศรีอาวัชนาการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
• 11.00 - 12.00 น. : บรรยายเรื่องการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาบริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ จำกัด
• 12.00 - 13.00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน
• 13.00 - 16.00 น. : กิจกรรมสันทนาการ
 
หมายเหตุ : วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
ช่วงเช้า : นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบ เรียบร้อย
ช่วงบ่าย : นักศึกษาแต่งกายเสื้อยืดสีเข้ม กางเกงวอร์มสุภาพ
_____________________________
รับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ช่อราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2562 LIT. New Gen.2 คนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ยาเสพติด
ณ วัดพระธาตุดอยม่วงคำ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 
✅กำหนดการประจำวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
 
• 07.00 น. : นักศึกษาลงทะเบียน
• 07.15 น. : ออกเดินทางจาก วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
• 07.45 น. : กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย วัดพระธาตุดอยม่วงคำ
- ฟังเทศน์
- กิจกรรมพี่ชวนน้องรักษ์ป่า “ ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์“
- บำเพ็ญประโยชน์บริเวณลานวัด
- ขึ้นดอยวัดพระธาตุดอยม่วงคำ
• 12.00 - 13.00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางกลับจาก วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 
หมายเหตุ : วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาแต่งกายเสื้อโปโลกิจกรรมของวิทยาลัย
_____________________________
✅กำหนดการประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
 
• 08.00 - 08.15 น. : นักศึกษาลงทะเบียน
• 08.15 - 10.00 น. : คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี และรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพบนักศึกษา งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พบผู้ปกครอง และนักศึกษา
• 11.00 - 12.00 น. : กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ผูกข้อมือรับขวัญช่อราชพฤกษ์ รหัส 62 สิ้นสุดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ช่อราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2562
 
หมายเหตุ : วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบเรียบร้อย
Scroll Up