วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เปิดรับสมัครงานจำนวน 3 ตำแหน่ง

รับสมัครงาน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง 2562
รับสมัครงานด่วน
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง รับสมัครงานจำนวน 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

คุณสมบัติ

 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานในระดับอุดมศึกษา
 4. ถ้ามีผลงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ หรือมีตำเเหน่งทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 5. รักในวิชาชีพการเป็นอาจารย์
 6. มีความสามารถในการขับรถยนต์ เเละสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ตำเหน่ง: อาจารย์แนะแนวเละชุมชนสัมพันธ์

                คุณสมบัติ

 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเเนะแนวเเละชุมชนสัมพันธ์ในระดับอุคมศึกษาจะ ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. มีบุคลิกภาพดีมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
 5. มีความสามารถในการขับรถยนต์ และสามารถเดินทาง ไปต่างจังหวัดได้

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี

                คุณสมบัติ

 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. มีความสามารถในการขับรถยนต์

หลักฐานการสมัคร

 1. ประวัติส่วนตัว จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
 7. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนใจติดต่อสอบถามที่ อาจารย์อรพินท์ นำมา / โทรศัพท์มือถือ 093-136-9236

หรือส่งใบสมัครทางอีเมล poonpud_pp@hotmail.com ยื่นใบสมัครที่งานบุคคล สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 5200 โทรศัพท์ 054-8เ1-603 ต่อ 11 หรือ 16

Scroll Up