คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีร่วมจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง

✅ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะและซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะต่อไป #ประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะและซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะต่อไป

#ประเมินคุณภาพการศึกษา #วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง #LIT

Scroll Up