การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ-เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความ นำเสนอผลงานวิจัย
ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ-เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
เข้าสู่เว็บไซต์เบญจมิตรวิชาการ http://www.benjamitvichakarn.org/
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัย วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up