ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

📅 วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรอบปีการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
.
👩‍🏫 ผู้ตรวจประเมิน อาจารย์อัจฉรียา รอบกิจ

Scroll Up