คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
รอบปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

1.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
2.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ผู้ตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ
3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ผู้ตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิชัย พิสุทธิ์เสรีวงศ์

Scroll Up