ร่วมงานสัมมนาเรื่อง Surviving Disruption 4.0

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ นำนักศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง Surviving Disruption 4.0 กลยุทธ์ปรับธุรกิจให้อยู่รอดอย่างสตรอง ในวันพฤหัสที่ 4 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่

#บริหารธุรกิจ #สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
#SurvivingDisruption #LIT
#วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ นำนักศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง Surviving Disruption 4.0 กลยุทธ์ปรับธุรกิจให้อยู่รอดอย่างสตรอง ในวันพฤหัสที่ 4 กรกฎาคม 2562

 

Scroll Up