LIT ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปี2561

LIT ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปี2561

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ได้จัดทำโครงการ LIT ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปี2561 
นำโดยคณะอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในวันที่ 5 กันยายน 256
ณ วัดศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

comments

Scroll Up