เปิดอบรม “การวิเคราะห์งบการเงิน และใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่อธุรกิจภาคบริการ”


วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเปิดรับสมัครอบรมภายใต้หัวข้อ
“การวิเคราะห์งบการเงินและใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่อธุรกิจภาคบริการ” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
2. เพื่อการแจ้งข่าวสารและพัฒนาความรู้ด้านบัญชีและภาษีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
จัดขึ้นภายในวันที่
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.30-17.30 น
ณ ห้อง Auditorium
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.รัชกฤช นิธิธนภัทร
-ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบัญชี
-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่https://goo.gl/MtS7Fj

Scroll Up