ขอแสดงความยินดีในพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ผ่านไปด้วยดีกับพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ขอร่วมแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ บัณฑิตทุกท่าน
ร่วมถึงนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น จากประเทศจีน 
--------------------------------------------------------------------------
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางได้จัดการเรียนการสอนยาวนานกว่า 14 ปี พร้อมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
สู่ตลาดแรงงาน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมมากมาย 
#เรามีความภูมิใจ ในตัวบัณฑิตทุกท่าน 
#ดั่งวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยอินเตอร์เทค ที่ว่า : มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ที่เชี่ยวชาญวิชาชีพ สร้างสรรค์วัฒนธรรม 
#อัตลักษณ์ ว่าด้วยการ : ผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

comments

Scroll Up