ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสถาบัน VUC (Myanmar)

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางมีความยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College สาขาวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 13 และ 14 ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2561 Welcome a group of exchange students from Victoria University College, Myanmar (Civil Engineering Program #13 and 14) to Lampang Inter-Tech College between 22 January - 7 February 2018

Scroll Up