ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนในภาคเรียนเรียนที่ 2/2561

ประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนในภาคเรียนเรียนที่ 2/2561 ภายในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องทะเบียนวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง(การแต่งการชุดนักศึกษา)

Scroll Up