กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการให้ควารู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

วันอังคาร ที่25 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเรียน 8200

comments

Scroll Up