ประกาศกำหนดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 2561

ประกาศวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันทุนการศึกษา 100 เปอร์เซนต์ และส่วนลดการศึกษา 50 เปอร์เซนต์
จากประกาศของวิทยาลัย ฉบับที่ 004/2560 เรื่องทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมนักเรียน / นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดี หรือมีความสามารถด้านการประดิษฐ์นวัตกรรมทางการศึกษา หรือมีความสามารถด้านกีฬา ให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา

comments

Scroll Up