แนวทางการศึกษาต่อน้องๆ ภายหลังจากเรียนจบชั้น ม.6


แนวทางศึกษาต่อหลังจบ ม.6
ศึกษาต่อเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ม.6 สามารถเลือกแนวทางการศึกษาต่อได้มากกว่า 9 เส้นทาง เช่น

1. ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยปิด ซึ่งผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเปิด ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาประเภทนี้ ไม่ต้องสอบเข้า มี 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชน เนื่องจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่ใช่หน่วยงานราชการ เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จึงขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ถ้าน้องๆ อยู่ในจังหวัดลำปาง วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT ของเราก็เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในจังหวัดให้น้องๆ เลือกเรียนได้เหมือนกัน
4. ศึกษาต่อด้านพยาบาลและสาธารณสุข ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยสภากาชาดไทย เป็นต้น
5. ศึกษาต่อด้านทหาร-ตำรวจ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนาย สิบทหารบก โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าทหารเรือ และโรงเรียนพลตำรวจ เป็นต้น
6. ศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา ซึ่งมี 17 แห่ง ทั่วประเทศ
7. ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีอยู่ 36 แห่งทั่วประเทศ
8. ศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และวิทยาลัยช่างศิลป์ เป็นต้น
9. สถานศึกษาด้านอื่น ๆ ได้แก่ สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี วิทยาลัยการชลประทาน กองฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนสถานฝึกอบรมทางวิชาการการนำเข้า และส่งออก โรงเรียนนาวิกวาณิชย์ โรงเรียนการโรงแรมโอเรียนเต็ล เป็นต้น

ข้อมูลจาก: แอดมิน LIT
www.lit.ac.th

Scroll Up