กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับวิทยาลัยในการทำกิจกรรม โครงการสืบสานวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิต : โดยมีกิจกรรมคือ กิจกรรมเข้าพรรษา และกิจกรรมเทศน์มหาชาติ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการห้องเรียนลำปางสู่อาเซียน โดยมีกิจกรรมคือ อนุรักษณ์ศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดลำปางและจังหวัดพะเยา

Scroll Up