สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรภายในและนอกคณะ

ในปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลงานวิจัย โดยมีผลสรุปการจัดการองค์ความรู้ดังนี้

1) ด้านการผลิตบัณฑิต ได้รวบรวมองค์ความรู้ ในประเด็นเรื่อง “เทคนิคการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในเอกสารประกอบการสอน”เทคนิคการจัดการเรียนการอสนแบบออนไลน์ (Online)

2) ด้านงานวิจัย ได้รวบรวมองค์ความรู้ ในประเด็นเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI”

Scroll Up