โครงการให้ความรุ้ประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมธัญกร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

Scroll Up