พิธีประสาทปริญญาบัตร LIT ปีการศึกษา 2557

อดีตเลขาธิการอาเซียนชื่นชม ขบวนรถม้าบัณฑิตอินเตอร์เทคลำปาง ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “The Longest-Largest Horse-Drawn Graduation Procession in The World” ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ประจำปี 2557 ให้ความชื่นชมขบวนรถม้าบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวของท่าน ชื่นชมว่าเป็นพิธีประสาทปริญญาบัตรและขบวนรถม้าบัณฑิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก หนึ่งในสยาม และหนึ่งเดียวในโลก พิธีประสาทปริญญาบัตร ขบวนรถม้าเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร และได้ให้เกียรติเข้าร่วมขบวนบัณฑิตเมืองรถม้า โดยนำขบวน มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เข้าสู่พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 7 ให้แก่มหาบัณฑิตรุ่นที่ 1 และบัณฑิตรุ่นที่ 7 สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1 คน ได้แก่ คุณวิโรจน์ จุนประทีปทอง กรรมการผู้จัดการเครือบริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด , ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน27คน และบัณฑิต รวม 280 คน จาก 4 คณะ ได้แก่ คณะบัญชี คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีโดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรในครั้งนี้ จากก้าวแรกจนถึงปัจจุบัน 1ทศวรรษ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางได้ดำเนินการตาม พันธกิจของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการกับชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ได้ขยายพันธกิจด้านความร่วมมือกับต่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในการร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เพื่อพร้อมรับกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินกิจการการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(MBA) ระดับผู้เชี่ยวชาญอาชีพ (Professional) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมีผลประเมินคุณภาพระดับสถาบัน ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.03 ระดับคุณภาพดีโดยบัณฑิตปริญญาตรี ได้งานทำ 97.07% จากการรับรองของ สมศ. ในครั้งนี้ สามารถการันตีคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพ คุณภาพสามารถก้าวสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจ

Scroll Up